Home » Administratie » Administratie Craiova » Sedinta a Consiliului Local al Municipiului Craiova – pe 31 august

Sedinta a Consiliului Local al Municipiului Craiova – pe 31 august

loading...
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0Print this page
DISPOZIŢIA NR. 1082

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art. 39 alin. 1 şi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

D I S P U N E:

 

Art. unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 31.08.2017, ora 10.00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind desemnarea conducerii şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioadele septembrie-noiembrie 2017, respectiv decembrie 2017-februarie 2018.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.6/2016 referitoare la componenţa comisiilor de specialitate.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2017.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2017.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L, pe anul 2017.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la R.A.T. SRL, pe anul 2017.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2017.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Craiova.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Craiova-actualizat 2017.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de servicii sociale, precum şi a cheltuielilor eligibile pentru subvenţionarea, în anul 2018, a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică acreditate, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în baza Legii nr.34/1998.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, cât și pentru însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, pentru luna septembrie 2017.

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de colaborare între Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova şi Fundaţia Creştină „Ethos”.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2016 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului referitor la analizarea capacitătii de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2017

16. Proiect de hotărâre aprobarea organizării, în municipiul Craiova, a evenimentului „CRAIOVA SUPER RALLY 2017”, în perioada 15-16 septembrie 2017.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării, în municipiul Craiova, a evenimentului ce are ca obiect proiecţia filmului de lung metraj „Octav”, în data de 23 septembrie 2017

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Universitatea din Craiova, în vederea susţinerii manifestărilor şi acţiunilor organizate pentru desfăşurarea Şedinţei Festive a Senatului Universităţii din Craiova, cu ocazia aniversării a 70 de ani de la înfiinţarea acesteia.

19. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale destinate închirierii.

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.1, ap.2, către Sună Liviu.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.3, ap.6, către Bădăluță Elena.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.5, ap.7, către Mitrică Maria.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.5, ap.18, către Cerăceanu Mihaela Irina.

25. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.08.2017.

loading...

26. Proiect de hotărâre privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.467/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de ecarisaj din municipiul Craiova.

27. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune nr.30 T/01.09.2002, nr.31 T/01.09.2002 şi 32 T/01.09.2002.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuri/spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova şi Târgul Municipal Craiova.

29. Proiect de hotărâre privind închirierea terenului artificial de fotbal şi a terenului natural de fotbal, din incinta Centrului Turistic de Agrement şi Sport, aflat în proprietatea judeţului Dolj şi în administrarea Clubului Sportiv Judeţean Ştiinţa „U” Craiova.

30. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de închiriere între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Lupu Virginia, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Lupu Virginia.

31. Proiect de hotărâre privind vânzarea, către Diamandi Mariana Adriana, a locuinţei situată în municipiul Craiova, str.22 Decembrie 1989, bl.10 vechi, sc.1, ap.8.

32. Proiect de hotărâre privind rezoluțiunea contractului de vânzare-cumpărare nr.3747/2017 încheiat între Municipiul Craiova și Partidul Social Democrat, Organizația Județeană Dolj, având ca obiect imobilul situat în municipiul Craiova, str.M.Kogălniceanu, nr.12.

33. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a contractului de concesiune nr.76966/27.05.2014, încheiat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Shandong Ningjian Construction Group Investment România S.R.L.

34. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, către Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova, a terenului situat în municipiul Craiova, str. A.I.Cuza, nr.11.

35. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului-Clubul Sportiv Municipal Craiova, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

36. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a unor bunuri imobile, situate în Bd.Știrbei Vodă, nr.32, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării.

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, începând cu data de 01 octombrie 2017.

38. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect valoarea prestaţiei superficiarului S.C.Pan Group S.A. Craiova asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Nanterre, nr.90, în incinta Complexului Nanterre.

39. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect cuantumului prestaţiei titularului dreptului de superficie, S.C. Calorex Internaţional Trade S.R.L., asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.29.

40. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect valoarea estimată a cuantumului chiriei minime de la care va porni licitaţia publică pentru imobilul „parcare str.Olteţ, nr.30-32”.

41. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de pornire a negocierii redevenţei asupra terenului situat în municipiul Craiova, în Parcul Nicolae Romanescu, Complex Comercial Debarcader.

42. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect valoarea prestaţiei superficiarului S.C. Alia S.A. Craiova asupra terenului situat în municipiul Craiova, Aleea Hortensiei, nr.4C.

43. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

44. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea a două corpuri-imobile, cu regim de înălţime S+P+5-6 retras, cu destinaţia de locuinţe colective, împrejmuire teren şi organizare şantier, în municipiul Craiova, str.Dimitrie Bolintineanu, nr.1A.

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la construirea unui imobil, cu regim de înălţime S+P+4E, cu destinaţia de spaţii comerciale și locuinţe colective, în municipiul Craiova, str. Bătrînilor nr.20.

47. Întrebări şi interpelări.

Emisă azi 24.08.2017

PRIMAR, Mihail GENOIU

 

PT. SECRETAR, Ovidiu MISCHIANU

Vizat de legalitate, Cons. jr. Diana DĂRAC 

 

www.primariacraiova.ro

Ajuta si tu Jurnal de Craiova !
Conținutul website-ului Jurnal de Craiova este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către Jurnal de Craiova sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor Jurnal de Craiova, vă rugăm să ne contactați folosind formularul Contact.

About Ciurezu Marian Bogdan

Ciurezu Marian Bogdan

Cine sunt eu ? Ceea ce vezi aici ! Sunt cel care a dat viata acestui proiect si ma bucur de fiecare clipa ! Jurnal de Craiova este o parte din mine si din viata mea ! Un proiect care incearca sa faca diferenta spunand lucrurilor pe nume !
De ce Jurnal de Craiova ? Pentru ca acest oras merita mult .. Multi inca nu realizeaza ce oras minunat avem ! Orasul merita o altfel de presa chiar daca online ! Adevarul … trebuie sa fie cel care conteaza !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*